General Conditions (Dutch)

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: een natuurlijke- of
rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen,
(overheids)instellingen etc. met een contactpersoon.

Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder, besteller of koper.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden.

Zonder tegenbericht zijn volgende voorwaarden van kracht bij elke verkoop of verhuur van
materiaal tussen AVM Belgium BVBA en een opdrachtgever.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AVM
Belgium BVBA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze
algemene voorwaarden, binden ons niet voor zover deze door AVM Belgium BVBA niet schriftelijk
zijn bevestigd.
Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst.

Alle door AVM Belgium BVBA gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke
zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

AVM Belgium BVBA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij
anders aangegeven.

Met de hand aangebrachte wijzigingen maken offertes en overeenkomsten ongeldig.

Bij het bevestigen van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.

Indien de door AVM Belgium BVBA te berekenen prijs niet tevoren schriftelijk is vastgelegd, wordt
steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van de aflevering. Alle prijsverhogingen,
voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen, koersstijgingen of
verhogingen van grondstofprijzen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn
geworden, zullen derhalve aan de opdrachtgever worden doorberekend. In dergelijke gevallen heeft
de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, op te
zeggen, mits hij ons schriftelijk van zijn daartoe strekkend besluit op de hoogte stelt binnen tien
dagen nadat hij van de desbetreffende prijsverhoging heeft kennisgenomen.

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die wij verstrekken in onze
prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene
voorstelling te geven van ons aanbod en derhalve voor ons niet bindend. Afwijkingen geven de
opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei
vergoeding van ons te verlangen.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en/of levering.

Als plaats van levering geldt het magazijn van AVM Belgium BVBA tenzij anders overeengekomen.

Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft
omtrent de wijze van verzenden, is AVM Belgium BVBA vrij in de keuze van vervoermiddel.
Bestellingen boven een door ons te bepalen bedrag worden franco afgeleverd, waarbij de wijze van
vervoer door AVM Belgium BVBA wordt bepaald.

Zendingen die op verzoek van de opdrachtgever per expresse geschieden en retourzendingen
nimmer franco.

AVM Belgium BVBA behoud zich het recht voor om, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is,
onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de opdrachtgever verplicht alle
hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.

AVM Belgium BVBA behoud het recht voor goederen, die door oorzaken onafhankelijk van onze
wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van
opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaats gevonden, alsmede
betaling van de opslagkosten.

Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen vanaf
het magazijn van AVM Belgium BVBA voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval de vervoeder
van de zending zich op het standpunt stelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van
de afzender komt.

Levertijden gelden slechts bij benadering, overschrijding daarvan geeft geen recht op annulering
van de order, op verandering van de betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling. Alle gevallen
van een fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en
onderdelen die wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onlusten, brand en
dergelijke geven AVM Belgium BVBA het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen,
annulering wordt daarbij niet uitgesloten.

Desgewenst kan door AVM Belgium BVBA in gedeelten worden geleverd. Ten aanzien van
dergelijke leveringen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

AVM Belgium BVBA zal verder de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft AVM Belgium
BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle gegevens, waarvan AVM Belgium BVBA aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AVM Belgium BVBA verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AVM Belgium
BVBA zijn verstrekt, heeft AVM Belgium BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

AVM Belgium BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AVM Belgium
BVBA is uitgegaan van de door, of via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AVM Belgium
BVBA de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en
betaald.

Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres
van AVM Belgium BVBA, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van AVM Belgium BVBA
kosteloos te voorzien van minimaal 1 niet-alcoholische consumptie per half uur per persoon.

Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers
van AVM Belgium BVBA kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete warme maaltijd.

Alle gasdragers, waaronder flessen propaan, CO2, stikstof en dergelijke, blijven ten alle tijde
eigendom van leverancier tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien deze langer dan 1
maand in tijdelijke eigendom van de klant blijven, dient hier een huurprijs voor betaald te worden.
Deze huurprijs wordt door AVM Belgium bvba doorgerekend aan de klant zoals deze aan AVM Belgium
bvba wordt aangerekend.
Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AVM Belgium BVBA derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AVM Belgium BVBA
zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
hebben, zal AVM Belgium BVBA de opdrachtgever hierover op de hoogte stellen.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AVM Belgium BVBA daarbij aangeven in
hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 3 zal AVM Belgium BVBA geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien
de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden
toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
Artikel 8. Intellectuele eigendom.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarde behoudt AVM Belgium BVBA zich de
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door AVM Belgium BVBA verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, rapporten, adviezen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AVM Belgium BVBA
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Dit geldt tevens voor
de door AVM Belgium BVBA geproduceerde effectmachines en verbruiksartikelen.

AVM Belgium BVBA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe
relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opdrachtgever verklaard bij aanschaf van producten van AVM Belgium BVBA deze niet te kopiëren
of door derden na te laten maken. Dit met een minimale boete van € 10.000,- plus de bruto
verkoopwaarde van elk verkocht gekopieerd artikel i.v.m. gederfde inkomsten. De boete van €
10.000,- is direct door AVM Belgium BVBA opeisbaar indien aangetoond wordt dat materialen zijn
gekopieerd. AVM Belgium BVBA zal een schatting maken van de gederfde inkomsten welke de
opdrachtgever alleen door volledig administratief inzicht te geven kan weerleggen. Opdrachtgever
heeft hiervoor 8 dagen de tijd na constatering. Indien opdrachtgever geen overtuigend administratief
bewijs kan overleggen is ook het bedrag voor gederfde inkomsten direct door AVM Belgium BVBA
opeisbaar.
Artikel 9. Annulering.

AVM Belgium BVBA behoudt zich het recht voor een overeenkomst te mogen ontbinden indien er
aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan of zal voldoen
of voldoet, binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
omdat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet blijft AVM Belgium BVBA het volledig
recht op de verschuldigde som behouden waarbij de annulerinsgpercentages van punt 2 worden
gehandhaafd.

De opdrachtgever kan een overeenkomst met AVM Belgium BVBA uitsluitend annuleren indien hij
50% van de overeengekomen brutoprijs aan AVM Belgium BVBA voldoet. Bij annulering binnen 30
dagen voor aanvang/levering dient 75% te worden voldaan. Bij annulering binnen 14 dagen voor
aanvang/ levering dient 100% te worden vergoed. Tevens dient 100% te worden voldaan indien de
opdracht een aanschaf van een artikel betreft dat speciaal voor de opdrachtgever wordt
geproduceerd.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

De vorderingen van AVM Belgium BVBA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan AVM Belgium BVBA ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen
• Indien AVM Belgium BVBA de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is
• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen
waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden
• Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of indien de opdrachtgever
bescherming aanvraagt tegen de schuldeisers dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert
• In geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever,
zulks met inbegrip van de door ons geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen. In de
bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die AVM Belgium BVBA ten laste van de opdrachtgever
heeft onmiddellijk opeisbaar

In de genoemde gevallen is AVM Belgium BVBA bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en
ander onverminderd het recht van AVM Belgium BVBA schadevergoeding te vorderen. De genoemde
gevallen kunnen nooit lijden tot niet betaling van de overeenkomst aangegaan met AVM Belgium
BVBA.
Artikel 11a. Gebreken; klachtentermijnen en Promoties.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 5 dagen
na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel levering per aangetekend schrijven te
worden gemeld aan AVM Belgium BVBA.

Indien een klacht gegrond is, zal AVM Belgium BVBA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is of
zinvol is, zal AVM Belgium BVBA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

De opdrachtgever kan aan een geschreven en verzonden klacht niet het recht ontlenen zijn
betaling op te schorten of te weigeren.

Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij de betreffende goederen hetzij
vervangen, hetzij repareren, hetzij vergoeden (volgens art. 11b).
Artikel 11b. Retourzendingen.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk
hebben ingestemd. Retourzendingen dienen gefrankeerd te worden uitgevoerd en de betreffende
goederen reizen voor risico van de afzender.

De goederen dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met kopie van de factuur
retour gezonden te worden.

Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort op een
door de opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. AVM Belgium BVBA heeft het recht om
beschadigde artikelen te weigeren, of tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een
lager bedrag terug te storten.

Retourneren van verbruiksartikelen is niet mogelijk.

Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht
voor om bij het crediteren van de waarde van die goederen tien procent administratiekosten in
rekening te brengen.
Artikel 12. Honorarium.

Indien geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
van de werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment
gebruikelijke uurtarieven van AVM Belgium BVBA, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 5 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek
in rekening worden gebracht.

Indien AVM Belgium BVBA met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is AVM
Belgium BVBA niettemin gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium of tarief. AVM Belgium BVBA
mag prijsstijgingen doorrekenen, indien AVM Belgium BVBA kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van
bijvoorbeeld lonen.
Artikel 13a. Betaling.

Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de goederen, contant zonder korting. Betaling
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door AVM Belgium BVBA aangegeven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betalingen dienen te geschieden te Aalst, zonder kosten voor AVM Belgium BVBA.

Door het niet betalen van een factuur op haar vervaldag worden alle aan AVM Belgium BVBA nog
verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de opdrachtgever verwijlinteresten aan
10% per jaar te betalen vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder
ingebrekestelling.

Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is de opdrachtgever bovendien gehouden tot
een schadevergoeding van 10% van de factuurbedragen te betalen met een minimum van € 100,-,
onverminderd de hierboven voorziene interesten, eveneens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling.

In geval van liquidatie of faillissement van de opdrachtgever, of indien de opdrachtgever
bescherming geniet tegen de schuldeisers, zullen de vorderingen van AVM Belgium BVBA en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens AVM Belgium BVBA onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet volgens overeenkomst nakomt is AVM Belgium
BVBA gerechtigd levering te staken met behoud van de verschuldigde som.
Artikel 13b. Eigendom.
Alle door AVM Belgium BVBA geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling
van alle vorderingen ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten -en in geval
in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste
van de opdrachtgever komende saldo- ons eigendom, acceptatie van een wissel of enig ander handels
papier, geldt in dit verband niet als betaling. De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling
c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over
te dragen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt, welke de betalingscondities ook
zullen zijn, de koopprijs terstond en volle opeisbaar.
Artikel 14. Incassokosten.
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de
gebruikelijke incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 15. Aansprakelijkheid.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat AVM Belgium BVBA geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk
kan gesteld worden en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van laattijdige
levering van de gehuurde of gekochte goederen, in geval van defect aan deze goederen en / of in
geval van ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerdelijk gebruik ervan.
Indien AVM Belgium BVBA aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1a. De aansprakelijkheid van AVM Belgium BVBA, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
gedane uitkering.
1b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AVM Belgium BVBA beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
1c. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met
een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste
maand verschuldigde honorariumgedeelte.
1d. AVM Belgium BVBA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade,
gevolgschade dan wel voor het opruimen van confetti en/of streamers, schuim, sneeuw, brand of
het opeenhopen van CO2 (door slechte ventilatie) of enig ander product waarvoor opdracht is
gegeven dit in een ruimte te verspreiden dan wel door de opdrachtgever zelf verspreid wordt.
1e. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van AVM Belgium BVBA dient de
opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke tevens dekking biedt voor de
werkzaamheden van AVM Belgium BVBA dan wel de voor het gebruik van de apparatuur van AVM
Belgium BVBA.
Artikel 16. Garantie

Door ons geleverde goederen, voor zover niet door ons geproduceerd worden gegarandeerd op
afwezigheid van materiaal en fabricagefouten. Als garantietermijn wordt door ons de door de
desbetreffende producent gehanteerde termijn aangehouden.

De door ons geproduceerde goederen worden uitsluitend gegarandeerd voor een periode van 1
kalenderjaar. Met uitzondering van verbruiksartikelen en inflatables. Voor inflatables van ripstop
nylon geldt een garantieperiode van minimaal 20 gebruiksuren.

Goederen die ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, dienen franco en voor risico van
de afzender aan ons magazijn te worden afgeleverd. Het terugzenden van deze goederen aan de
opdrachtgever geschiedt steeds voor diens rekening en risico.

Iedere verdere aansprakelijkheid onzerzijds, en in het bijzonder die voor gevolgschade, is
uitgesloten.

Op speciale bestellingen/custom orders zit indien niet anders overeengekomen een garantie van
3 maanden. Retourneren van speciale bestellingen is niet mogelijk.
Artikel 17. Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop AVM Belgium BVBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AVM Belgium
BVBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij het bedrijf van AVM Belgium
BVBA worden daaronder begrepen.

AVM Belgium BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AVM Belgium BVBA haar verbintenis had moeten
nakomen.

Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AVM Belgium BVBA
opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door AVM Belgium
BVBA niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien AVM Belgium BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd
het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 18. Onuitvoerbaarheid.

Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming
van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet
mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

Overeenkomsten die buiten moeten worden uitgevoerd, kunnen alleen worden uitgevoerd op
normaal, vlak, met een kleine vrachtwagen bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een
maximale windkracht

Indien de terreinen of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan AVM Belgium BVBA zich
beroepen op onuitvoerbaarheid. De opdrachtgever blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale is
de overeenkomst genoemde kosten te vergoeden.
Artikel 19. Verhuur door AVM Belgium BVBA .

Bij verhuur van apparatuur door AVM Belgium BVBA is de huurder volledig aansprakelijk en
verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur, de verbruiksartikelen en het gebruik er van.

AVM Belgium BVBA gaat bij (losse) verhuur er van uit dat huurder professioneel met de in huur
gegeven materialen kan omgaan en weet hoe hij deze veilig moet gebruiken.

Huurder krijgt gehuurde in goede staat mee en dient eventuele (verborgen) gebreken op dag van
(af)levering aan AVM Belgium BVBA melden.

Bij schade aan, of diefstal/vermissing van de verhuurde apparatuur ontstaan tijdens de
verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon volledig
financieel aansprakelijk.

Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door AVM Belgium BVBA of diens
aangewezen expert vastgesteld.

Bij diefstal/vermissing of zware beschadiging is AVM Belgium BVBA gerechtigd het betreffende
product tegen nieuwwaarde in rekening te brengen.

Schade of vermissingen dienen direct aan AVM Belgium BVBA te worden voldaan. Indien AVM
Belgium BVBA borg heeft berekend is AVM Belgium BVBA gerechtigd eventuele schade/vermissing
van het borgbedrag in te houden. Bij tekortkoming dient de opdrachtgever het restant direct aan te
vullen.
Artikel 20. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Enkel het Belgische recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Aalst zijn bevoegd,
onverminderd het recht voor AVM Belgium bvba om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de
rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.